…Omdat het om mensen gaat !

ANBI informatie

trainingscentrum
kor schippers

Gegevens Anbi-status

Naam Instelling:
Stichting Oecumenisch Missionair Diaconaal Trainings Instituut (st. OMDTI) , ook bekend onder de naam Trainings Centrum Kor Schippers (TCKS)
RSIN:
809 15 88 14
Contactgegevens:
Adres: Putseplein 28, 3073 HT Rotterdam.
Tel: 06- 44 21 65 17
Email: trainen@korschippers.nl
Doelstelling ANBI:
1. Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen voor vrijwillige en professionele kerkelijke werkers in maatschappelijke achterstandssituaties en in het arbeidspastoraat. In de trainingen worden gender en anti-racisme nadrukkelijk gethematiseerd.
2. Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen en stages in de urbane en industriële samenleving voor theologische studenten en studenten van kerkelijke of andere universitaire opleidingen.
3. Het meewerken en faciliteren van theologisch onderzoek met betrekking tot de stedelijke en industriële samenleving.
Beleidsplan stichting Oecumenisch Missionair Diaconaal Trainingsinstituut

Inleiding
Stichting Oecumenisch Missionair Diaconaal Trainingsinstituut is opgericht op 18 mei 2000. Enkele jaren later is gekozen om als tweede naam Trainingscentrum Kor Schippers te gebruiken, ter ere van wijlen professor dr. Kor Schippers, die ons geïnspireerd heeft in het methodisch werken in relatie tot mensen in achterstandswijken. In dit beleidsplan 2016-2020 geven we weer hoe we in deze jaren de doelen van de stichting willen bereiken.
Missie
Stichting OMDTI is opgericht om vrijwillige en professionele kerkelijk werkers te trainen in het ondersteunen van mensen die in maatschappelijke achterstandssituaties leven in Nederland en wel zodanig dat deze mensen ondersteund worden in zaken die hún dagelijks bestaan bepalen en bevestigd worden in hún menswaardigheid. De stichting zoekt daarbij ook internationaal naar verbinding met organisaties met dezelfde missie.
De stichting werkt deze missie in de volgende drie doelen uit.
a. Het ontwikkelen en aanbieden van trainingen voor vrijwillige en professionele kerkelijk werkers die werken met mensen in maatschappelijke achterstand en in het arbeidspastoraat. Gender en anti racisme worden daarin nadrukkelijk gethematiseerd.
b. Het ontwikkelen en aanbieden van stages in de urbane en industriële samenleving voor theologiestudenten en studenten van kerkelijke of andere opleidingen.
c. Het meewerken en faciliteren van theologisch of ander onderzoek met betrekking tot de verbetering van de positie van mensen die in maatschappelijke achterstand verkeren.

Trainingen in 2016-2020
Deze doelen zullen in deze beleidsperiode worden uitgewerkt in de onderstaande trainingen:
Trainingen
Communitybuilding
– Het trainen van vrijwilligers die vrouwen in achterstandswijken in Rotterdam leren hoe zij hun lichamelijke gezondheid en die van hun kinderen kunnen verbeteren en meer veerkracht te ontwikkelen in moeilijke situaties. Dit project duurt drie jaar en wordt begeleid door de Erasmus universiteit.
Vrijwilligerstrainingen inloophuizen
– Het trainen van vrijwilligers van verschillende culturele achtergronden die werkzaam zijn in inloophuizen in Eindhoven, Rotterdam, Dronten, Amsterdam, Arnhem en Leeuwarden. In deze inloophuizen bieden deze vrijwilligers mensen die eenzaam zijn of dak- en thuisloos zijn op laagdrempelige wijze ondersteuning in zaken die hun bestaan bepalen. Deze trainingen zijn meer-jarentrainingen en worden aangeboden op afroep.
Professionals Urban Mission
Het trainen van diverse groepen senior en junior professionals om hun werk met mensen in achterstandswijken in Nederland te verbeteren. Doelen van deze trainingen:
– De deelnemers hebben elkaar ondersteund in het onderzoeken van thema’s die opkomen uit de dienst aan de buurtbewoners.
– De deelnemers hebben de kwaliteit van hun werk onderzocht. Aandacht zal worden besteed aan de structuur van de gift in de betrekking, de mystagogie en leiderschap.
– De deelnemers hebben geleerd om de positie van hun werkplek te bepalen ten opzichte van een veranderende kerk en de markt van het nieuwe welzijn.
– De deelnemers hebben de maatschappelijke positie van de urban mission vastgesteld en het profiel van de urban mission voor de komende jaren ontworpen en onderzocht wat er nodig is om de kwaliteit van de urban mission te bewaren.
Deze trainingen zijn meer-jaren trainingen en worden in één- of tweedaagse trajecten drie keer per jaar aangeboden.
Trainingsgroep voor kerkelijk werkers en predikanten
– Het trainen van kerkelijk werkers en predikanten om de stad en de buurt als uitgangspunt te nemen voor hun werk in de kerk en hen te trainen uit te gaan van de betrekkingen tussen mensen in hun leiderschap en niet van voorgegeven kerkelijke rolmodellen.
Deze training wordt eens per jaar aangeboden.
Ondersteuning van een organisatie van dak- en thuislozen
– Het ondersteunen van (voormalig) dak- en thuislozen in hun wens om een organisatie op te zetten in Eindhoven die aan professionals in de zorg leert de belangen van dak- en thuislozen beter te behartigen daar waar het gaat om nachtopvang, dagbesteding, huisvesting en re-integratie van dak- en thuislozen.
Deze ondersteuning wordt aangeboden op verzoek van de dak- en thuislozengroep.
Studiedagen ontwikkelen en uitvoeren
– De werking van racisme in een aantal praktijken zichtbaar maken en onderzoeken wat dit betekent voor urban mission.
– Onderzoeken hoe vanuit de casuïstiek in opgetekende verhalen door mensen in achterstandssituaties een verbinding is te leggen met theologische reflectie.
– Onderzoeken hoe mensen van verschillende religies goede pastorale en ethische begeleiding kunnen krijgen in de laatste levensfase.
Deze studiedagen worden eens per jaar georganiseerd.
Trainen van studenten aan Theologische Universiteiten en Hogescholen
– Studenten in de bachelorfase en in de masterfase van hun studie in aanraking brengen met de leefwereld van mensen in achterstandswijken in Nederland door middels van een exposure-programma.
– Studenten in de masterfase van hun studie lesgeven en trainen in het bieden van geestelijke verzorging.
Deze trainingen worden jaarlijks gegeven.
Begeleiden van individuele beroepskrachten
– Begeleiden van beroepskrachten bij het reflecteren over het werk dat zij uitvoeren in het kader van volwassenen en kinderen die leven in achterstandswijken of die in situaties van achterstelling leven.
Deze begeleiding vindt gedurende het gehele jaar op verzoek van beroepskrachten plaats.
Begeleiden van medewerkers van voedselbanken
– Begeleiden van coördinatoren van uitdeelplekken van een voedselbank in hun attitude ten opzichte van mensen die een voedselpakket komen halen. Een bijstelling van attitude kan helpen om vooroordelen ten aanzien van mensen die hun voedselpakket komen halen, weg te nemen.
Deze begeleiding vindt plaats op verzoek van de coördinatoren van voedselbanken.
Begeleiden van straat- en drugspastores
– Het begeleiden bij het opbouwen van een houding van wederkerigheid in relatie tot de daklozen en drugsgebruikers die de straat- en drugspastores ondersteunen. Het opbouwen van deze houding van wederkerigheid helpt om de daklozen en drugsgebruikers te blijven zien in hun menswaardigheid, ook al zijn zij verslaafd en dakloos.
Deze begeleiding vindt plaats op verzoek van straat- en drugspastores.
Coaching bij zelfbeheer van wijkinitiatieven
– Coachen van wijkbewoners in achterstandswijken om initiatieven die zij waardevol achten voor de leefbaarheid van hun buurt op te zetten en in stand te houden.
– Coachen van bestuurders van wijkinitiatieven in achterstandswijken om het initiatief duurzaamheid te geven en te stabiliseren.
Deze coaching vindt jaarlijks plaats.
Onderzoek
– Het begeleiden van promotieonderzoek naar de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context vanuit missiologisch perspectief.
– Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheid van het opzetten van straat- en drugspastoraat in een stad.
Deze onderzoeken zijn ofwel meer-jarenonderzoeken ofwel tijdelijke onderzoeken.

Januari 2016

Bestuurssamenstelling:
Dhr. H. Brussel (voorzitter)
Mevr. W. A. De Jong (secretaris)
Mevr. M.E.N. Mulder (penningmeester)
Dhr. H. J.M. Meeuws (algemeen lid)
Mevr. J. E. M. Machielse (algemeen lid)
Beloningsbeleid
De bestuurders van stichting OMDTI ontvangen geen beloning in het kader van de uitoefening van hun bestuurslidmaatschap. Wel ontvangen zij reiskostenvergoeding naar de locaties van de bestuursvergaderingen en activiteiten die georganiseerd worden door de stichting.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Vergoeding voor het ontwikkelen en aanbieden van trainingen wordt op basis van freelance contracten aan medewerkers verstrekt.
Activiteiten 2016 en 2017
Trainingen
Communitybuilding
– Het trainen van vrijwilligers die vrouwen in achterstandswijken in Rotterdam leren hoe zij hun lichamelijke gezondheid en die van hun kinderen kunnen verbeteren en meer veerkracht te ontwikkelen in moeilijke situaties. Dit project duurt drie jaar en wordt begeleid door de Erasmus universiteit.
In 2016 en 2017 is deze training wekelijks aangeboden aan bewoners van achterstandswijken in Rotterdam-Zuid en Crooswijk.
Vrijwilligerstrainingen inloophuizen
– Het trainen van vrijwilligers van verschillende culturele achtergronden die werkzaam zijn in inloophuizen in Eindhoven, Rotterdam, Dronten, Amsterdam, Arnhem en Leeuwarden. In deze inloophuizen bieden deze vrijwilligers mensen die eenzaam zijn of dak- en thuisloos zijn op laagdrempelige wijze ondersteuning in zaken die hun bestaan bepalen.
– In 2016 en in 2017 zijn vrijwilligers in deze plaatsen éénmaal of meerdere malen getraind in het beter omgaan met probleemsituaties die zij in het omgaan met de doelgroep of individuen daaruit, als lastig hebben ervaren.
Professionals Urban Mission
Het trainen van diverse groepen senior en junior professionals om hun werk met mensen in achterstandswijken in Nederland te verbeteren. Doelen van deze trainingen:
– De deelnemers hebben elkaar ondersteund in het onderzoeken van thema’s die opkomen uit de dienst aan de buurtbewoners.
– De deelnemers hebben de kwaliteit van hun werk onderzocht. Aandacht zal worden besteed aan de structuur van de gift in de betrekking, de mystagogie en leiderschap.
– De deelnemers hebben geleerd om de positie van hun werkplek te bepalen ten opzichte van een veranderende kerk en de markt van het nieuwe welzijn.
– De deelnemers hebben de maatschappelijke positie van de urban mission vastgesteld en het profiel van de urban mission voor de komende jaren ontworpen en onderzocht wat er nodig is om de kwaliteit van de urban mission te bewaren.
In 2016 en 2017 zijn deze trainingen voor verschillende groepen professionals driemaal per jaar aangeboden.
Trainingsgroep voor kerkelijk werkers en predikanten
– Het trainen van kerkelijk werkers en predikanten om de stad en de buurt als uitgangspunt te nemen voor hun werk in de kerk en hen te trainen uit te gaan van de betrekkingen tussen mensen in hun leiderschap en niet van voorgegeven kerkelijke rolmodellen.
Deze training is in 2016 en in 2017 eens per zes weken aangeboden, met uitzondering van de maanden juli, augustus en september.
Ondersteuning van een organisatie van dak- en thuislozen
– Het ondersteunen van (voormalig) dak- en thuislozen in hun wens om een organisatie op te zetten in Eindhoven die aan professionals in de zorg leert de belangen van dak- en thuislozen beter te behartigen daar waar het gaat om nachtopvang, dagbesteding, huisvesting en re-integratie van dak- en thuislozen.
Deze ondersteuning wordt aangeboden op verzoek van de dak- en thuislozengroep.
Studiedagen ontwikkelen en uitvoeren
– De werking van racisme in een aantal praktijken zichtbaar maken en onderzoeken wat dit betekent voor urban mission. In september 2016 is hierover een symposium georganiseerd in Rotterdam-West.
– Onderzoeken hoe vanuit de casuïstiek in opgetekende verhalen door mensen in achterstandssituaties een verbinding is te leggen met theologische reflectie. In mei 2017 is hierover een symposium georganiseerd in Leiden.
– Onderzoeken hoe mensen van verschillende religies goede pastorale en ethische begeleiding kunnen krijgen in de laatste levensfase. In oktober 2016 is hierover een symposium georganiseerd in samenwerking met de Islamitische Universiteit Rotterdam.
Trainen van studenten aan Theologische Universiteiten en Hogescholen
– Studenten in de bachelorfase en in de masterfase van hun studie in aanraking brengen met de leefwereld van mensen in achterstandswijken in Nederland door middels van een exposure-programma.
– Studenten in de masterfase van hun studie lesgeven en trainen in het bieden van geestelijke verzorging.
Deze trainingen hebben in 2016 en 2017 plaats gevonden in Rotterdam in relatie tot de Protestantse Theologische Universiteit Groningen en de Islamitische Universiteit Rotterdam.
Begeleiden van individuele beroepskrachten
– Begeleiden van beroepskrachten bij het reflecteren over het werk dat zij uitvoeren in het kader van volwassenen en kinderen die leven in achterstandswijken of die in situaties van achterstelling leven. Deze begeleiding heeft in 2016 en 2017 plaatsgevonden in Rotterdam-West en -Noord.
Begeleiden van medewerkers van voedselbanken
– Begeleiden van coördinatoren van uitdeelplekken van een voedselbank in hun attitude ten opzichte van mensen die een voedselpakket komen halen. Een bijstelling van attitude kan helpen om vooroordelen ten aanzien van mensen die hun voedselpakket komen halen, weg te nemen. Deze begeleiding heeft plaatsgevonden bij uitdeelplekken in Den Haag.
Begeleiden van straat- en drugspastores
– Het begeleiden bij het opbouwen van een houding van wederkerigheid in relatie tot de daklozen en drugsgebruikers die de straat- en drugspastores ondersteunen. Het opbouwen van deze houding van wederkerigheid helpt om de daklozen en drugsgebruikers te blijven zien in hun menswaardigheid, ook al zijn zij verslaafd en dakloos. Deze begeleiding heeft in 2016 en 2017 plaatsgevonden in trainingen van vrijwilligers in Arnhem en Leeuwarden.
Deze begeleiding vindt plaats op verzoek van straat- en drugspastores.
Coaching bij zelfbeheer van wijkinitiatieven
– Coachen van wijkbewoners in achterstandswijken om initiatieven die zij waardevol achten voor de leefbaarheid van hun buurt op te zetten en in stand te houden. In 2016 en 2017 heeft deze coaching plaats gevonden in Utrecht, Rotterdam-West en Zeist.
– Coachen van bestuurders van wijkinitiatieven in achterstandswijken om het initiatief duurzaamheid te geven en te stabiliseren. In 2016 heeft coaching van bestuurders plaats gevonden in Amsterdam-West en Vlaardingen.
Onderzoek
– Het begeleiden van promotieonderzoek naar de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context vanuit missiologisch perspectief. Op 13 november 2017 is promovendus dr. Rob van Waarde gepromoveerd aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.
– Het uitvoeren van een evaluatief onderzoek naar de het werk van het straat- en drugspastoraat in Hoorn. In december 2017 is het resultaat van het onderzoek aangeboden aan de stichting Straatpastoraat Hoorn.